แปลงคะแนน SMART-I เป็นคะแนนข้อเขียนสำหรับโครงการรับตรง และ โครงการ BBA
คะแนน คะแนนข้อเขียนโครงการรับตรงฯ คะแนนข้อเขียนโครงการ BBA
ส่วนที่1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ส่วนที่2 ความสามารถด้านการอ่าน
ส่วนที่3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ส่วนที่4 ความรู้รอบตัว
คะแนนรวม