ลงทะเบียนสำรองที่นั่งสัมมนา (ฟรี)
งานสัมมนา "สัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ (Women Entrepreneurship Week 2020)"
ร่วมกับ Feliciano for Entrepreneurship มหาวิทยาลัย Montclair State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30น.
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
จัดโดย
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_______________________________________________________________________________
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง