* ใช้ username และ password ที่เข้าใช้ internet ของคณะพาณิชย์ฯ