หน้าแรก    ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร    ประกาศผล   

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ
1. โปรดอ่านประกาศรับสมัครสอบ ระเบียบและวิธีการสอบ ให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ 02-696-5737, 02-696-5968
-------------------------------------------------
                                                             
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม ต่อไป
2. จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
3. อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
4. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
5. ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
6. หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้วจะปรากฏ ข้อความตอบรับว่า สมัครเรียบร้อยแล้ว
7. ตรวจสอบการสมัครเพื่อความแน่ใจ ที่ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลการสมัครงาน
ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
2. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
3. ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
4. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ
-------------------------------------------------
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เลขที่ประกาศตำแหน่งปี/เดือน/วันที่เปิดปี/เดือน/วันที่สิ้นสุดประกาศรับสมัคร
1/2564เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานภายใต้สมาคมนักศึกษาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี2564/11/302564/12/24รายละเอียด